bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działania Akademii


Akademia służy rozwojowi,promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczynia się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej.
Do zadań Akademii należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych

 2. wspieranie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U Nr 96, poz. 617);

 3. kształcenie na studiach doktoranckich, studiach podyplomowych i w innych formach;

 4. formułowanie zasad etyki w nauce;

 5. przedstawianie opinii i programów dotyczących spraw nauki oraz wykorzystywania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w praktyce;

 6. wykonywanie na wniosek Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu lub Senatu, ministrów lub centralnych organów administracji rządowej lub z inicjatywy własnej opinii, ocen ekspertyz i prognoz dotyczących spraw istotnych dla planowania i realizacji polityki państwa;

 7.  opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących nauki, jej zastosowań oraz kształcenia;

 8. współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych;

 9. współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;

 10. rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi;

 11. uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach naukowych i programach badawczych oraz współdziałanie z zagranicznymi instytucjami naukowymi;

 12. zawieranie z międzynarodowymi organizacjami naukowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi umów o współpracy naukowej.Opublikował: Adam Jaskot
Publikacja dnia: 22.06.2016
Podpisał: PAN
Dokument z dnia: 10.12.2010
Dokument oglądany razy: 17 078