bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Rejestry, ewidencje i archiwa

Akademia prowadzi rejestr instytutów. Dla każdego instytutu Akademii zakłada się osobną księgę rejestrową. Z chwilą wpisu do rejestru instytut nabywa osobowość prawną. Rejestr jest jawny i dostępny dla osób trzecich. Rejestr może być udostępniony do wglądu tylko pod nadzorem osoby prowadzącej rejestr.
Odpisy i wyciągi z rejestru wydaje się na żądanie: organów instytutu, którego wpis dotyczy; organów i wydziałów Akademii; innych osób, jeżeli wykażą w tym swój interes prawny.
Prowadzone jest Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz w oddziałach terenowych Akademii oraz Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Dane z archiwum są udostępniane na uzasadnione żądanie zainteresowanego podmiotu.Opublikował: Adam Jaskot
Publikacja dnia: 20.06.2016
Podpisał: PAN
Dokument z dnia: 10.12.2010
Dokument oglądany razy: 19 726