bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Organy Polskiej Akademii Nauk

Organami Akademii są:

  1. Zgromadzenie Ogólne Akademii,
  2. Prezydium Akademii,
  3. Prezes Akademii,
  4. Kanclerz.


Najwyższym organem Akademii jest Zgromadzenie Ogólne Akademii.


W Zgromadzeniu Ogólnym Akademii biorą udział, z głosem stanowiącym, członkowie krajowi Akademii.


Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Akademii są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków krajowych, jeżeli statut Akademii nie stanowi inaczej.


Zgromadzenie Ogólne Akademii określa kierunki działania Akademii i sprawuje nadzór nad całokształtem jej działalności, podejmując w tym zakresie uchwały wiążące dla innych organów Akademii.


Zgromadzenie Ogólne Akademii może wypowiadać się w sprawach istotnych dla Narodu i Państwa.


Zgromadzeniu Ogólnemu Akademii przewodniczy Prezes Akademii.


Prezes Akademii zwołuje sesje Zgromadzenia Ogólnego Akademii co najmniej dwa razy w roku.


Na wniosek co najmniej jednej piątej liczby członków krajowych Akademii, Prezes Akademii zwołuje sesję Zgromadzenia Ogólnego Akademii, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.


W skład Prezydium Akademii wchodzą:

Na posiedzenia Prezydium Akademii mogą być zapraszani z głosem doradczym przedstawiciele organów administracji rządowej, których zakres działalności związany jest z funkcjonowaniem Akademii oraz przedstawiciele komisji parlamentarnych właściwych ze względu na zakres działalności Akademii.

Prezes Akademii jest przewodniczącym jej Prezydium.

Kadencja Prezydium Akademii trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.

W razie zmian w składzie osobowym Prezydium w ciągu kadencji, okres pełnienia funkcji przez nowo wybrane osoby kończy się z upływem kadencji Prezydium.

Prezes Akademii kieruje działalnością Akademii i składa w jej imieniu oświadczenia woli w sprawach niezastrzeżonych dla Kanclerza Akademii. Oświadczenia woli w sprawach mających konsekwencje finansowe Prezes Akademii składa łącznie z Kanclerzem Akademii.
Prezes Akademii sprawuje bieżący nadzór nad jednostkami naukowymi Akademii i innymi jednostkami organizacyjnymi Akademii oraz koordynuje pracę wydziałów Akademii.


Prezes Akademii, w zakresie określonym w ustawie, ma prawo wydawania decyzji administracyjnych.

Prezes i wiceprezesi Akademii są wybierani na 4 lata i mogą pełnić swoje funkcje nie dłużej niż przez dwie pełne kadencje. Na podstawie dokonanego wyboru Prezes Rady Ministrów dokonuje aktu powołania Prezesa i wiceprezesów Akademii.

Kanclerza Akademii powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Akademii.
Kadencja Kanclerza Akademii odpowiada kadencji Prezesa Akademii. Kanclerz Akademii prowadzi gospodarkę finansową Akademii w zakresie określonym w ustawie, statucie Akademii oraz przez Prezesa Akademii. Kanclerz Akademii za swoją działalność odpowiada przed Prezesem Akademii.


Kanclerz Akademii składa, w imieniu Akademii, oświadczenia woli w zakresie zarządzania majątkiem i w zakresie budżetu Akademii oraz odpowiada za gospodarowanie mieniem i za wynik finansowy działalności Akademii. Kanclerz Akademii kieruje bieżącą działalnością Kancelarii Akademii. Kancelaria Akademii sprawuje obsługę administracyjną Akademii i podlega Prezesowi Akademii.


Szczegółowe zadania Kanclerza Akademii i Kancelarii Akademii określa regulamin uchwalony przez Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii.Opublikował: Adam Jaskot
Publikacja dnia: 20.06.2016
Podpisał: PAN
Dokument z dnia: 10.12.2010
Dokument oglądany razy: 23 158