bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Tryb działania

TRYB DZIAŁANIA

Polska Akademia Nauk jest państwową instytucją naukową.
Akademia działa poprzez: organy oraz korporację uczonych; utworzone przez Akademię instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe, utworzone przez Akademię inne jednostki organizacyjne.

Akademia ma osobowość prawną. Siedzibą Akademii jest miasto stołeczne Warszawa.
Zakres i tryb działania organów Akademii oraz korporacji uczonych ustala statut Akademii. Statut i jego zmiany uchwala Zgromadzenie Ogólne Akademii. Uchwały te podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów.

Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad Akademią, w tym nad jednostkami naukowymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Akademii w zakresie zgodności działania ich organów z przepisami ustawy, statutem Akademii lub statutami jednostek naukowych, z wyłączeniem gospodarki finansowej. Prezes Akademii przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdanie z działalności Akademii oraz ministrowi właściwemu do spraw nauki roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią z badania sprawozdania finansowego.Prezes Rady Ministrów może uchylić uchwałę organów Akademii, niedotyczącą prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z przepisami ustawy lub statutem Akademii. Wniosek w sprawie uchylenia uchwały organów Akademii, dotyczącej gospodarki finansowej, składa do Prezesa Rady Ministrów minister właściwy do spraw nauki.

Najwyższym organem Akademii jest Zgromadzenie Ogólne Akademii. W Zgromadzeniu Ogólnym Akademii biorą udział, z głosem stanowiącym, członkowie krajowi Akademii. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Akademii są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków krajowych, jeżeli statut Akademii nie stanowi inaczej. Zgromadzenie Ogólne Akademii określa kierunki działania Akademii i sprawuje nadzór nad całokształtem jej działalności, podejmując w tym zakresie uchwały wiążące inne organy Akademii.

Zgromadzenie Ogólne Akademii w szczególności: wybiera członków Akademii; wybiera Prezesa Akademii spośród członków krajowych Akademii; wybiera wiceprezesów Akademii spośród członków krajowych reprezentujących odrębne specjalności naukowe; przyjmuje roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania ze statutowej działalności Akademii przedstawiane przez Prezesa Akademii; przyjmuje wyniki audytów wraz ze sposobem realizacji zaleceń przedstawione przez Prezesa Akademii; może powoływać doraźne lub stałe komisje do przygotowania projektów uchwał Zgromadzenia Ogólnego Akademii w sprawach określonych w uchwale o powołaniu komisji; wybiera komisję rewizyjną; wyznacza strategiczne kierunki rozwoju Akademii; wybiera komisję do spraw etyki w nauce; uchwala kodeks etyki pracownika naukowego przedstawiony przez komisję do spraw etyki w nauce.

Zgromadzeniu Ogólnemu Akademii przewodniczy Prezes Akademii. Prezes Akademii zwołuje sesje Zgromadzenia Ogólnego Akademii co najmniej dwa razy w roku.

Prezydium Akademii w okresie między sesjami Zgromadzenia Ogólnego Akademii wykonuje zadania określone w art. 15 ust. 1 oraz sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne Akademii w sposób zgodny z przepisami ustawy, statutem Akademii i uchwałami Zgromadzenia Ogólnego Akademii. W tym zakresie Prezydium Akademii wydaje odpowiednie zalecenia.

Prezydium Akademii: określa programy rozwoju Akademii oraz dokonuje oceny stopnia ich realizacji; uchwala propozycje dotyczące projektu budżetu państwa w zakresie przewidzianym dla Akademii w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw nauki; uchwala plany finansowe Akademii i rozpatruje sprawozdania z ich wykonania; rozpatruje opinie, oceny, ekspertyzy i prognozy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 6, przedstawiane w imieniu Akademii; uchwala program sesji Zgromadzenia Ogólnego Akademii; opiniuje projekty ustaw dotyczących nauki i kształcenia; podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych w ustawie i statucie Akademii do właściwości Prezydium Akademii.

Posiedzenia Prezydium Akademii odbywają się co najmniej sześć razy w roku kalendarzowym. Posiedzenia Prezydium Akademii zwołuje i przewodniczy im Prezes Akademii. Posiedzeniom Prezydium Akademii może także przewodniczyć wyznaczony przez Prezesa Akademii wiceprezes Akademii. W posiedzeniach Prezydium Akademii mogą uczestniczyć z głosem doradczym dziekani, którzy nie weszli w jego skład jako przedstawiciele wydziałów oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniach Prezydium Akademii mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Prezesa Akademii.

Prezydium Akademii może nadawać osobom i instytucjom zasłużonym dla nauki i Akademii:
1) Medal Polskiej Akademii Nauk im. Mikołaja Kopernika
2) Medal im. Stefana Banacha.Opublikował: Emilia Mielko
Publikacja dnia: 23.07.2012
Podpisał: PAN
Dokument z dnia: 10.12.2010
Dokument oglądany razy: 13 677