bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.12.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: wymiana plików

Status prawny Polskiej Akademii Nauk

Polska Akademia Nauk zwana dalej Akademią działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 75 z 1997 r., poz. 469 ze zmianami).
Akademia ma osobowość prawną.

Siedzibą Akademii jest Warszawa.

Akademia używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą "Polska Akademia Nauk" w otoku.

Zakres i tryb działania organów Akademii i jej jednostek organizacyjnych ustala statut Akademii w ramach określonych ustawą.

Statut i jego zmiany uchwala Zgromadzenie Ogólne Akademii. Uchwały te podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów.

Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad Akademią w zakresie zgodności działania jej organów z przepisami ustawowymi i statutem Akademii. Prezes Akademii przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdanie z działalności Akademii.


Opublikował: Linda Zaborowska
Publikacja dnia: 10.12.2010
Podpisał: PAN
Dokument z dnia: 10.12.2010
Dokument oglądany razy: 6 232